Clannad - An Gabhar Ban (the White Goat)

Song Rating: 9.80/10

Song lyrics:

Sa tsean ghleann thiar a bhi s
Go dt
Bliain is c
Go dt
Bhi s
Go dt
Thart an r
Gur lean a t

Ni raibh nduine ar a t
Is dith s
Ni raibh aige ina dhorn ach ceap t
Agus leag s
Nuair a chuala an gabhar b
Thug s
Thug s
Is leag sChomh cruinn le r
Gan pis gan m
Ach dith s
Sl
Draoin is dreas is cuilcann glas
Gach n
Cuthar
Caora sr

Chuaigh s
Is chraethnaigh a croi go dtr
Chaith s
Mar nd
Dfan s
Is chaith s
Go dt
Is thug siad amach as éirinn


Date of text publication: 16.01.2021 at 10:08